سمت نام نام خانوادگي
دبير انجمن ليلا نبهاني
معاون دبير آزاده حاجي هاشمي
عضو طاهره لركي
عضو مهناز امام دوست
عضو فرزانه عطاران
عضو جابر عامري
عضو جميل سعيداوي
بازرس حسين شهبازي
بازرس بهنام جاسمي
عضو علي البدل عزيز عسكري 
عضو علي البدل عبداله عسكري 
بازرس علي البدل سجاد ركاب اسلامي