الف : رأس ساعت 30/15 جلسه اي با حضور استاد مدعو و گروه رياضي اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان و گروه رياضي نواحي چهارگانه از دو مقطع متوسطه ي اول و دوم و اعضاي شوراي اجرايي انجمن علمي آموزشي معلمان رياضي و مديرگروه تكنولوژي و گروه هاي آموزشي اداره كل برگزار گرديد. در اين جلسه كه به مدت 30/2 ساعت طول كشيد، مسائل و چالش هاي موجود در تدريس دروس رياضي از ناحيه ي  كتب درسي رياضي كه معلمان اين درس در هنگام تدريس با آن درگير هستند، مورد بررسي قرار دادند و استاد مدعو ضمن استماع دقيق مسائل مطروحه و نقطه نظرات حاضرين ، توضيحاتي در اين زمينه ارائه دادند و مقرر شد در ادامه ي تأليف كتب ، بويژه كتب در دست تأليف در نظام 3 – 3 – 6 و در انجام اصلاحات تكميلي كتب تأليفي آنها را لحاظ نمايند.
 ب : رأس ساعت 18 با حضور افراد مذكور در جلسه ي قبلي و 197 نفر از دبيران رياضي نواحي چهارگانه ي اهواز از هر دو مقطع و برخي از دبيران شهرستان هاي مجاور ،  پس از تلاوت قرآن توسط آقاي مرتضوي عضو گروه رياضي استان ،  آقاي زنگنه معاونت پژوهش ، فن آوري و آموزش نيروي انساني ناحيه 2 اهواز ضمن خير مقدم گويي ، سخنان كوتاهي در مورد رياضيات داشتند. در ادامه آقاي عامري دبير انجمن معلمان رياضي و عضو گروه رياضي استان ، توضيحاتي در مورد اهداف همايش ارائه نمودند و بعد از آن از دكتر گويا جهت ايراد سخنراني دعوت بعمل آوردند. دكتر گويا سخنراني خود را در دو محور ارائه نمودند. محور اول درس پژوهي و اهميت آن در اثربخشي آموزش رياضي و محور دوم آموزش رياضي از ديدگاه تحقيقات صورت گرفته بود. در پايان به سئوالات حاضرين پاسخ دادند. جناب آقاي رضايي راد مدير پژوهشسرا در آخر برنامه از حضور دبيران تشكر و قدرداني كردند.