در اختيار داشتن فايل هاي كتب درسي مي تواند كمك هاي موثري به معلمان به ويژه در بحث هوشمند سازي داشته باشد. علاقه مندان براي دريافت كتب درسي رياضي دوره ي اول متوسطه به همراه سوم راهنمايي مي توانند از لينك هاي زير استفاده نمايند.

 

رياضي اول متوسطه جديد ( رياضي پايه ي هفتم)
رياضي دوم متوسطه جديد
رياضي سوم متوسطه جديد
رياضي سوم راهنمايي