ر اختيار داشتن فايل هاي كتب درسي مي تواند كمك هاي موثري به معلمان به ويژه در بحث هوشمند سازي داشته باشد. علاقه مندان براي دريافت كتب درسي رياضي دوره ي ابتدايي مي توانند از لينك هاي زير استفاده نمايند.

رياضي اول ابتدايي
رياضي دوم ابتدايي
رياضي سوم ابتدايي
رياضي چهارم ابتدايي
رياضي پنجم ابتدايي
رياضي ششم ابتدايي