صفحه ی آپارات همکاران ریاضی استان خوزستان

 نام مدرس
 دوره  لینک
جابرعامری
دوره ی دوّم متوسطه
 جابر عامری
خانم هاشمی
دوره ی دؤم متوسطه
خانم هاشمی
شاپور مدد پور
دوره ی دوم متوسطه
آقای مدد پور
قاسم چنانی
دوره ی دوم متوسطه
آقای چنانی
 عادل محمدی
 دوره ی دوم متوسطه
 آقای محمدی
فرامرز سپهری
دوره ی دوم متوسطه
آقای سپهری
فرامرز مدملیل
دوره ی دوم متوسطه
آقای مدملیل
سید عبدالله افضلی
دوره ی اوّل متوسطه
 آقای افضلی
 خانم سقائیان
 دوره ی دوّم متوسطه
خانم سقائیان
 افشین ملاسعیدی
دوره ی دوم متوسطه
آقای ملاسعیدی
حمید نیکوکار
دوره ی دوم متوسطه
آقای نیکوکار
خانم کمایی
دوره ی اوّل متوسطه
خانم کمایی
خانم چعب
دوره ی دوم متوسطه
خانم چعب
مسعود صراف زاده
دوره ی دوم متوسطه
آقای صراف زاده
حیدر آتش افروز
دوره ی اول متوسطه
آقای آتش افروز
هوشنگ افشین
دوره ی دوم متوسطه
آقای افشین
خانم حیدری
دوره ی  دوم متوسطه
خانم حیدری
جلال الدین میثاقیان
دوره ی دوم متوسطه
آقای میثاقیان