نظر به تعطیلی مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا، تعدادی از همکاران کلیپ های آموزشی تهیه و در آپارات منتشر کرده اند. در زیر لینک این صفحات را قرار مشاهده می گیرند.

لینک صفحه ی آپارات: جابر عامری

لینک صفحه ی آپارات : آقای سپهری

لینک صفحه ی آپارات : خانم هاشمی

لینک صفحه ی آپارات : آقای مدد پور

لینک صفحه ی آپارات : آقای محمدی

لینک صفحه ی آپارات : آقای چنانی

لینک صفحه ی آپارات : آقای مدملیل

لینک صفحه ی آپارات : خانم سقائیان