برنامه امتحانات نهایی شهریور ماه 1401

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه در نوبت شهریور ماه سال تحصیلی 1401-1400 را از فایل ضمیمه دریافت کنید .

                                                                                فایل ضمیمه