برنامه امتحانات نهایی تیر ماه سال تحصیلی 98-1397

ویژه مناطق آسیب دیده از سیل استان های خوزستان ، لرستان و گلستان

سال سوم متوسطه نیم سالی واحدی (بزرگسالان ،آموزش از راه دور ، داوطلبان آزاد )

پیش دانشگاهی نیم سالی  واحدی (بزرگسالان ،آموزش از راه دور ، داوطلبان آزاد )

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه (روزانه ، بزرگسالان ، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد )

فایل ضمیمه