در روز جمعه مورخ 93/2/5 و بعد از پايان دوره ي ضمن خدمت ، ويژه ي اعضاي انجمن معلمان رياضي ، انتخابات مربوط به اعضاي شوراي اجرايي انجمن با نظارت كارشناسان اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان در محل آموزش مركز آموزش نيروي انساني اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان صورت گرفت. اسامي اعضاي شوراي اجرايي به شرح جدول واقع در ادامه ي مطلب است.