در راستاي استقرار نظام آموزشي موسوم به 6 - 3 - 3 ( يا 3 - 3 - 3 - 3) در جهت اجراي سند تحول بنيادين ، كليه ي كتب پايه ي اول متوسطه ( پايه ي هفتم) تغيير مي يابند. در اين راستا آخريت تغييرات در درس رياضي به شرح زير است.