در ادامه ي اين مطلب يك مسئله ي جالب هندسه ، توسط جناب آقاي محمد هردانيان دبير آموزش و پرورش ناحيه 2 اهواز حل شده است. براي دريافت مسئله و پاسخ آن مي توانيد به ادامه ي مطلب مراجعه نماييد. از آن برادر بزرگوار به جهت ارسال مسئله تشكر و قدرداني مي كنم.