براي دريافت چند مسئله ي المپياد رياضي كشور هاي خارجي به همراه حل آنها كه توسط آقاي عزيز عسكري عضو شوراي اجرايي انجمن معلمان رياضي استان خوزستان تهيه و تنظيم گرديده است،علاقه مندان مي توانند، به ادامه ي مطلب مراجعه نمايند.